ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η προμήθεια της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ.