ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η προμήθεια της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5032934, με βάση την υπ΄αριθμ. πρωτ. 662/ 05.02.2019 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης,  συνεχίζεται μετά την εκδίκαση της προδικαστικής  προσφυγής και την απόρριψή της από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Απόφαση 226/2020 του 5ου Κλιμακίου -ΑΕΠΠ 74/24-01-2020). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210016 της Περιφέρειας Κρήτης.