Μικτό Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” Δήμου Αρχανών / Αστερουσίων

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. αριθμ. 2133/07-05-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η πράξη με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”», με κωδικό ΟΠΣAA 0010903049 και δικαιούχο τον φορέα μας,  εντάχθηκε στην Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και της  Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, βρίσκεται στον οκισμό Κελιά της Τοπικής Κοινότητας Αγιών Παρασκιών, της Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε τριαντά πέντα (35) συνολικά άτομα με αναπηρία (νοητική στέρηση, κινητική αναπηρία, πολλαπλή αναπηρία), σε κάθε ωράριο λειτουργίας του, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αριθμόν Π4α/οικ. 4633/29.09.1993 «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων με αναπηρία» του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 789/06.10.1993).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τη μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το Κέντρο.
  • Την παραμονή και τη σίτιση τους (πρόχειρο γεύμα).
  • Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης.
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.
  • Το πρόγραμμα θεραπειών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.α.).

Ο χώρος παραχωρήθηκε στο Σωματείο μας, προς χρήση,  από το Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων για 25 χρόνια.

Μέχρι σήμερα:

Ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές μελέτες: αρχιτεκτονικές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και έχουν εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για την μετασκευή του κτιρίου: έγκριση αρχιτεκτονικού συμβουλίου, έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων, έγκριση δόμησης και αλλαγή χρήσης.

Έχουν εκδοθεί η άδεια δόμησης με αλλαγή χρήσης από την πολεοδομική υπηρεσία Καστελίου καθώς και η άδεια ίδρυσης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου/Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας σε 70 άτομα με αναπηρία (35 ΑμεΑ ανά ωράριο λειτουργίας, πρωινό και απογευματινό).

Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2019, η από 19-06-2018 υποβληθείσα πρόταση μας με τίτλο: «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 450.512,54 € στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Έχει υλoποιηθεί περίπου το 20% του εγκεκριμένου έργου που αφορά σε μελέτες, μέρος του εξοπλισμού και μέρος των εργασιών κατασκευής.  

Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 50.000 € επιπλέον για την ολοκλήρωση του έργου, ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από το ταμείο του Σωματείου μας, καθώς και η προμήθεια ενός λεωφορείου μεταφοράς Α.μεΑ. επιπλέον των δύο που περιλαμβάνονται στην πρόταση.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 450.512,54€.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ