ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. αριθμ. 2133/07-05-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η πράξη με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”», με κωδικό ΟΠΣAA 0010903049 και δικαιούχο τον φορέα μας,  εντάχθηκε στην Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και της  Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, βρίσκεται στον οκισμό Κελιά της Τοπικής Κοινότητας Αγιών Παρασκιών, της Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε τριαντά πέντα (35) συνολικά άτομα με αναπηρία (νοητική στέρηση, κινητική αναπηρία, πολλαπλή αναπηρία), σε κάθε ωράριο λειτουργίας του, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αριθμόν Π4α/οικ. 4633/29.09.1993 «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων με αναπηρία» του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 789/06.10.1993).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τη μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το Κέντρο.
  • Την παραμονή και τη σίτιση τους (πρόχειρο γεύμα).
  • Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης.
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.
  • Το πρόγραμμα θεραπειών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.α.).

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 450.512,54€.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ