ΠΡΑΞΗ : «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων»

Η ΠΡΑΞΗ με τίτλο:  «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020», έχει λάβει κωδικό MIS 5032934, με βάση την υπ΄αριθμ. πρωτ. 662/ 05.02.2019 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός εναρίθμου Π.Δ.Ε. 2019ΕΠ00210016).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 2 (δύο) οχημάτων τύπου MINI BUS με τα κάτωθι στοιχεία:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (24%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΤΥΠΟΥ MINI BUS 12ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ,  1 ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΓΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΜΕΑ

 

84.500,00€ 2,00 169.000,00€ 40.560,00€ 209.560,00€

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η προμήθεια ολοκληρώθηκε.

 

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης