Αναπηρικό Αυτοκίνητο – Απαλλαγές

Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Ν.490/76 (ΦΕΚ 331/1976)
Αρ.16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166Α/11-8-88)
Αρ.23 του Ν.1882/90 (ΦΕΚ 43Α/23-3-90)
Αρ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 381 Β/25-6-90)
Αρ.13 του Ν.2682/99 (ΦΕΚ 16/8-2-99)
Παρ.6 του αρθ.19 του Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249Α/17-11-99)
Υπουργείο Οικονομικών Τμήμα: 18η Τελ.Οικον.Συστημάτων – Τμήμα Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Η ατέλεια ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανάπηρου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Α) Να είναι πολίτες ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρ. Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
– Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
– Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.
– Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
– Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
– Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
– Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου πολίτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξει ατέλειας).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ. Κατ΄ εξαίρεση, οι άνω των 18 ετών ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 κ.εκ.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου. Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής (πλ.Αγ.Νικολάου-Πειραιάς).
Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.
Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από την ατελή παραλαβή του, ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κ.εκ.).
Η εφαρμογή των διατάξεων μπορεί να γίνει μέχρι το 70ο έτος ηλικίας τους.

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου