Εργασία σπουδάστριας Ζέρβα Πολυξένης με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος 2010

     Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

     Σ.Ε.Υ.Π.

    ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.με.Α.)

 

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: Ζέρβα Πολυξένη 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κυρία Λουκάκη Μαρία

                                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Συνεπώς, οι αναπηρίες διακρίνονται σε κινητικές ή σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικές.

 Ακόμα, οι αναπηρίες ταξινομούνται ως προς το χρόνο εκδήλωσης σε εκείνες με τις οποίες γεννιέται το βρέφος και σε αναπηρίες οι οποίες μπορούν να προκληθούν σε κάποια χρονική στιγμή από κληρονομική αιτία, ασθένειες, εργατικό – τροχαίο ή άλλο ατύχημα. Συνεπώς η μειονεξία του αναπήρου, άσχετα από την μορφή και τον χρόνο που εκδηλώνεται προκαλεί μερική ή ολική απώλεια της ικανότητας του ατόμου να καλύπτει τις ανάγκες του.

      Κάθε χώρα εφαρμόζει ή θα πρέπει να εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική προκειμένου να εξασφαλίζεται α) το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση β) το δικαίωμα της άμεσης και χωρίς όρους απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αποθεραπεία και αποκατάσταση, στην πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, στην υποστηριζόμενη διαβίωση, στη σύνταξη και γ) γενικότερα η δια βίου παροχή στα άτομα με αναπηρία όλων των απαραίτητων υπηρεσιών και διευκολύνσεων, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν την κάλυψη των οποιονδήποτε αναγκών τους με  τους απαιτούμενους ιδιαίτερους τρόπους..

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ελληνικό σύνταγμα:

§         Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

§         Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. (Άρθρο 4)

§         Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

§         Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. (Άρθρο 21)

§         Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. (Άρθρο 22)

§         Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκησή τους.

§         Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

§         Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

§         Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. (Άρθρο 25)

      Στη χώρα μας δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική που να παρεμβαίνει ολιστικά και να παρέχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να  εξασφαλίζουν την κάλυψη των οποιονδήποτε αναγκών τους με  τους απαιτούμενους ιδιαίτερους τρόπους. Το ίδιο το κράτος δε μεριμνά ώστε να δημιουργούνται και να λειτουργούν σωστά οι κατάλληλες δομές αποθεραπείας, αποκατάστασης, εκπαίδευσης και διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Αντιθέτως διαχρονικά υπάρχει μια «επιδοματική» πολιτική η οποία σε συνδυασμό με «θεματικές» παροχές καλύπτει μόνο μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας.

Στα πλαίσια λοιπόν, της καταγραφής των επιδομάτων και των παροχών αυτών, παρουσιάζεται η παρούσα εργασία, η οποία βέβαια δεν καταγράφει όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, είναι όμως μια χρήσιμη και αξιόπιστη παραπάνω από βασική καταγραφή τους. Σαφέστατα η καταγραφή αυτή θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στον «Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία», σε σχετικά Φ.Ε.Κ. και εγκυκλίους αρμόδιων φορέων .(π.χ. υπουργείο Οικονομίας, υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ασφαλιστικά  ταμεία) που αναφέρονται σε όλες τις μορφές αναπηρίας.

  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΝΟΙΑ

Α.1. Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης

 Α.1.1 Τυφλοί

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει το άτομο, η οποία αποτελεί και βασική προϋπόθεση της λήψης αυτού. Οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι οι εξής παρακάτω:

 §         Κατηγορία πρώτη:

α) εργαζόμενοι

β) συνταξιούχοι                                                                      

§         Κατηγορία δεύτερη:

α) άνεργοι ανασφάλιστοι

            β) άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι

   γ) έμμεσα ασφαλισμένοι

   δ) μη εργαζόμενοι φοιτητές

   ε) τυφλά παιδιά που δεν φοιτούν σε σχολεία ή δεν φιλοξενούνται

σε οικοτροφεία του Κ.Ε.Α.Τ. ή του «ΗΛΙΟΣ» Θεσ/νίκης  

§         Κατηγορία τρίτη:

α) εργαζόμενοι φοιτητές

        β) τυφλά παιδιά που φοιτούν σε σχολείο η φιλοξενούνται σε οικοτροφεία

του ΚΕΑΤ η του «ΗΛΙΟΣ»  Θεσ/κης.

             γ) πτυχιούχοι εργαζόμενοι                           

                §         Κατηγορία τέταρτη: 

Ασκούμενοι δικηγόροι                                                       

§         Κατηγορία πέμπτη: 

Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο όπως ασκούν επιστήμη         

§         Κατηγορία έκτη:

Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία        

                 Α.1.2 Κωφάλαλοι

           Προϋποθέσεις:

Σε αυτές συγκαταλέγονται:

§         Άτομα μέχρι 18 ετών και από 65 και άνω.

§         Άτομα από 19 έως 25 όταν φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες μέσες ή ανώτερες τεχνικές επαγγελματικές σχολές ή σχολές του ΟΑΕΔ ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 963/79 (ΦΕΚ 202/Α/79) ή σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

§         Όσο για τα άτομα εκείνα που ανήκουν στις ηλικίες 19 έως 64 ετών, επιδοτούνται μόνο εάν έχουν ταυτόχρονα και άλλη χρόνια σωματική ή  πνευματική ή ψυχική βλάβη. Πρέπει επίσης να υποβάλλουν και γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Δ/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης.

 Α.1.3 Βαριά νοητικά καθυστερημένοι (Β.Ν.Κ.)

Προϋποθέσεις:

·        Άτομα που έχουν Βαριά Νοητική Καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης μικρότερο του 30. Για παιδιά μέχρι 2,5 ετών δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γνωματεύσεις θα αναφέρουν ότι το παιδί πάσχει από Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.

 

·        Εφόσον δεν λαμβάνουν για την ίδια αιτία κάποια παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή όπως ημεδαπής ή αλλοδαπής                

·        Εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία κάποια παροχή ή περιθάλπονται σε ιδρύματα που ο ασφαλιστικός όπως φορέας επιβαρύνεται μέχρι 29,35€  μηνιαίως                                                                            

·        Εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία κάποια παροχή   ή περιθάλπονται σε ιδρύματα και ο ασφαλιστικός όπως  φορέας επιβαρύνεται από 29,35€ μέχρι ποσό ίσου όπως  κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ όπως αυτή αναπροσαρμόζεται κάθε φορά                                 

 Α.1.4  Άτομα που πάσχουν από:

§         Μεσογειακή αναιμία

§         A.I.D.S.

§         Αιμορροφιλία   

Προϋποθέσεις:

·        Τα άτομα αυτά που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανακυτταρική), από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιρορροφιλία) ή από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), όταν ζουν μόνοι τους ή με τα μέλη συγγενικής τους ή ξένης οικογένειας και εφόσον βεβαιώνεται η πάθησή τους από τα κέντρα ή τους σταθμούς αιμοδοσίας ή το κέντρο αιμορροφιλικών.

·        Τα άτομα που πάσχουν από AIDS και από συγγενή αιμολυτική αναιμία δικαιούνται και τα δύο επιδόματα.

·        Δικαιούχοι του επιδόματος από το AIDS και από την αιμορροφιλία θεωρούνται τόσο οι νοσούντες όσο και οι φορείς.  Οι πάσχοντες και από τις δύο ασθένειες θα λαμβάνουν και τα δύο επιδόματα.

·        Δικαιούχοι είναι επίσης οι Κύπριοι υπήκοοι που έχουν ελληνική καταγωγή, εφόσον μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

·        Τα άτομα που δεν παίρνουν ,λόγω της παθήσεώς τους, άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στην περίπτωση που εισπράττουν για την αιτία αυτή οικονομική ενίσχυση, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. (Οδηγός Υπηρεσιών Πρόνοιας για τον Πολίτη).

 Α.1.5 Άτομα με βαριά αναπηρία  (Β.Α.) σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις:

Στο πρόγραμμα αυτό συγκαταλέγονται ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα (εξαιρούνται οι έμμεσα που λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου συζύγου εισπράττουν τη σύνταξη οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι ή του πατέρα εφόσον το τμήμα συντάξεως που εισπράττουν είναι μεγαλύτερο του επιδόματος) με βαριές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (π.χ. σχιζοφρένεια, ψυχωτική συνδρομή, CA, καρδιοπάθειες, νεφροπάθεια τελικού σταδίου, ινσουλοεξαρτώμενοι κλπ) που δεν εντάσσονται σε άλλο ειδικό πρόγραμμα της υπηρεσίας και που είναι ανίκανοι για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.  Για τους αιμοκαθαριζόμενους  και ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς απαιτείται μόνο η γνωμάτευση γιατρού κρατικού νοσοκομείου Νεφρολόγου – Διαβητολόγου.  230 € μηνιαίως

 Α.1.6 Σπαστικά

Προϋποθέσεις:

Άτομα με εγκεφαλική παράλυση από 0-18 ετών 

Όμοια με  την κατηγορία Β.Α. 67% και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εντάσσονται σε πρόγραμμα χορήγησης   εξωιδρυματικού επιδόματος

 Α.1.7 Τετραπληγικοί – Παραπληγικοί – Ακρωτηριασμένοι

 • Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι έχουν 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αναπροσαρμόζεται με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. (Οδηγός Υπηρεσιών Πρόνοιας για τον Πολίτη)

 Α.1.8 Χανσενικοί

 Προϋποθέσεις:

Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται:

·        Οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α.)           .                                  

·        Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν από την εργασία τους  λόγω της νόσου.                                        

·        Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται με εξιτήριο από το Θ.Χ.Π.Α. ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ’ αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.                                                                   

·        Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργασθούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο Θ.Χ.Π.Α.

2.      Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή. (Οδηγός Υπηρεσιών Πρόνοιας για τον Πολίτη )

  

 

Α.2.  Άλλες Προνοιακές παροχές

 

Α.2.1  Επίδομα κίνησης   

         «Χορήγηση Επιδόματος Κίνησης»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1313, 7-7-2008, τ.Β’), Κ.Υ.Α ξεκίνησε η «χορήγηση του επιδόματος κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος».

Το ποσό του χορηγούμενου επιδόματος ορίζεται στα 165,00€ μηνιαία. Το επίδομα αυτό δεν φορολογείται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά.

 

Δικαιούχοι:
– Έλληνες πολίτες.
– Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
– Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
– Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

 

Λόγοι διακοπής ή αναστολής
Το επίδομα διακόπτεται σε περίπτωση θανάτου και αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του ανάπηρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

 

Αναγνώριση δικαιούχου-Δικαιολογητικά
1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις-Τμήματα Πρόνοιας, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας κατόπιν απόφασης αναγνώρισης του δικαιούχου από τον οικείο Νομάρχη.
2. Η ημερομηνία έναρξης για τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης στους αναγνωριζόμενους ως δικαιούχους, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3. Στη περίπτωση της μετοίκησης ο φάκελος του δικαιούχου ανάπηρου διαβιβάζεται αμέσως στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας που μετοικεί.
4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αναγνωριστεί ως δικαιούχος του επιδόματος κίνησης είναι τα εξής:

– Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του ενδιαφερομένου.
– Άδεια διαμονής για τους δικαιούχους του άρθρου 3 (δηλ. υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

– Γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του ν.3528/2008 με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία: ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων και παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% κι άνω.
– Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων όπως ορίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ. 15/849 (ΦΕΚ 168, τ.Β`, 24/3/1988) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων  ή ακρωτηριασμό των δύο ποδιών» δεν θα επανεξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις αναπηρίας της παρούσας κοινής Υπουργικής Απόφασης.
– Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

1. Ότι το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.

2. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

– Βελτίωση της κατάστασης υγείας του.

– Αλλαγή του τόπου κατοικίας του.

– Απουσία του στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις (4) μήνες.

– Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του ανάπηρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Σε περίπτωση όπου έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, υποχρεούνται να ενημερώνει για τα ανωτέρω καθώς και για τη περίπτωση θανάτου του.

 

Διαδικασία Πληρωμής
Η διαδικασία πληρωμής του επιδόματος κίνησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ.193/1979 (ΦΕΚ 143/Β’) και 1481/1981 (ΦΕΚ 466/Β’) κοινών Υπουργικών αποφάσεων.
Η υπ’ αρίθμ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168/τ.’Β/24.3.1988) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών» καταργείται. Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων εντάσσονται στο επίδομα κίνησης και στα σχετικά Μητρώα δικαιούχων

                                                         

Α.2.2 Κάρτα εισιτηρίου πολιτικού αναπήρου

Οι ανάπηροι όλων των  ασφαλιστικών ταμείων και των ανασφάλιστοι με   ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξάρτητα του εισοδήματός τους, δικαιούνται στις Αστικές συγκοινωνίες δωρεάν μεταφορά (ανάλογα με το εισόδημα) και στις Υπεραστικές Συγκοινωνίες 50% μειωμένο. 

 

Α.2.3  Κατασκηνώσεις

Οι κατασκηνώσεις αναφέρονται σε:

 • Παιδιά – ενήλικες με αναπηρία ηλικίας 10 έως 45 ετών,
 • Μέλη συλλόγων ΠΟΣΓΚΑμεΑ ή άλλων φορέων ΑμεΑ ή ιδιωτών που δεν έχουν καταθέσει αίτηση μέσω των φορέων τους.
 • Παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν χαμηλό εισόδημα, (για μια φορά το έτος).

 

 

Α.2.4  Κάρτα αναπηρίας

 Άρθρο 1

Γενικά
Η πιστοποίηση της αναπηρίας του ατόμου και του βαθμού αυτής, εκτός του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.


Σε κάθε άτομο για το οποίο πιστοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία ότι έχει αναπηρία 6% και άνω, χορηγείται προσωρινή ή ισόβια Κάρτα Αναπηρίας. Το συντονισμό και την εποπτεία της διαδικασίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας έχει το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.

Άρθρο 2

Συγκρότηση – Λειτουργία Επιτροπών.

1) Σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953, συγκροτούνται κάθε έτος με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, ύστερα από προτάσεις των Επιστημονικών Επιτροπών των Νοσοκομείων, Τριμελείς Επιτροπές Ιατρών, απ΄ όλες τις βαθμίδες του ΕΣΥ ανά ιατρικό τομέα με τους αναπληρωτές τους, ονομαζόμενες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Πιστοποίησης αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.
Η Επιτροπή εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει γνώμη εξειδικευμένου ιατρού του ΕΣΥ ως συμπληρωματικό στοιχείο για την κρίση της.
Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής ιατρών είναι ο έχων τον ανώτερο βαθμό και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο αρχαιότερος. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους, δεν προτείνονται ιατροί από την Επιστημονική Επιτροπή, τότε οι προτάσεις υποβάλλονται από το Δ.Σ. των Νοσοκομείων. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν 4 τουλάχιστον φορές το μήνα.

Έργο των ανωτέρω Επιτροπών είναι η επανεξέταση όλων των ατόμων με μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, καθώς και η εξέταση νέων αιτήσεων.
Οι Επιτροπές αυτές μετά από ιατρική εξέταση του αναπήρου και εκτίμηση των τυχόν υποβληθέντων σχετικών δικαιολογητικών, εκδίδουν γνωματεύσεις στις οποίες θα περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση, το είδος της αναπηρίας, το ποσοστό αυτής, αν είναι μόνιμη ή προσωρινή, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας – Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2430/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 23 του ν. 2556/1997. Σε περίπτωση προσωρινής αναπηρίας, θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της ισχύος.
Η ανωτέρω γνωμάτευση επέχει θέση πιστοποιητικού, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της Ειδικής Γραμματείας της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εις τριπλούν και θεωρείται από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.
Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται στις οικείες Διευθύνσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), που εκδίδουν σχετικές αποφάσεις για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.
Σε περιπτώσεις συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών που ανάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου ιατρικού τομέα, το τελικό ποσοστό αναπηρίας, καθορίζεται από τις παραπάνω επιτροπές, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων ιατρικών τομέων εκδίδεται κοινή γνωμάτευση από τα μέλη των επιτροπών των διαφορετικών τομέων, βάσει των επιμέρους γνωματεύσεων και προσδιορίζεται το τελικό ποσοστό αναπηρίας.
Στα Περιφερειακά Νοσοκομεία της έδρας της Περιφέρειας, συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής των Νοσοκομείων αυτών, εκτός των Τριμελών Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος Π. Δ/τος, Τριμελείς Επιτροπές ανά ιατρικό τομέα, από ιατρούς Διευθυντές και εν ελλείψει αυτών από ιατρούς Επιμελητές Α΄, ονομαζόμενες Δευτεροβάθμιες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.

Έργο των Επιτροπών είναι, η εξέταση ενστάσεων κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας της παρ. 2, του άρθρου 2 του παρόντος Π. Δ/τος. Στην προκειμένη περίπτωση η γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας επιτροπής αποτελεί το πιστοποιητικό για την έκδοση Κάρτας Αναπηρίας.

Σε περιπτώσεις ενστάσεων που αφορούν το τελικό ποσοστό αναπηρίας συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος Π. Δ/τος. Ενστάσεις κατά των γνωματεύσεων – πιστοποιητικών των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, μπορούν να υποβάλλουν εκτός των ενδιαφερομένων ατόμων και οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας). Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις επιτροπές της παρούσας παραγράφου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ή την με άλλο τρόπο πλήρη γνώση της γνωμάτευσης.

5α) Σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λόγω έλλειψης ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που απαιτούνται ως μέλη της επιτροπής να κρίνουν την αναπηρία, τότε είναι δυνατόν να παραπέμπεται το περιστατικό από τις υπηρεσίες Πρόνοιας, σε ανάλογη επιτροπή όμορης ή άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β) Για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του οικείου Νοσοκομείου Ειδική Γραμματεία – από διοικητικούς υπαλλήλους – που αναλαμβάνει τη γενική γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση του αρχείου γνωματεύσεων – πιστοποιητικών αναπηρίας.
γ) Σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ άνω των 40 κλινών είναι δυνατόν να συγκροτούνται πάνω από μια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Άρθρο 3

Τύπος Κάρτας Αναπηρίας.

Στην Κάρτα Αναπηρίας, ισόβια (χρώματος πορτοκαλί) ή προσωρινή (χρώματος γκρι) αναγράφεται ο εκδότης της κάρτας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) που περιλαμβάνει τον κωδικό της Ν.Α. και τον αύξοντα αριθμό έκδοσης, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου, το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας, ο αριθμός απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 Για τα άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αναγράφεται επιπλέον το επίπεδο όρασης του πάσχοντος. Στην προσωρινή κάρτα αναπηρίας αναγράφεται επιπλέον η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής.
2) Όλα τα στοιχεία έκδοσης της Κάρτας αναπηρίας, μηχανογραφούνται κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο, με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας.

( http://www.disabled.gr/lib/?p=6760 )

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Β.1  Ασφαλισμένοι του δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.

 Τα πρόσωπα που δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου καθώς επίσης και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τον Ο.Π.Α.Δ. ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται με σκοπό βιοποριστική εργασία ή εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

• Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα 67% και άνω, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και το εκ πάσης πηγής ετήσιο εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του Ο.Γ.Α.. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

 • Τα άτομα με μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικρο-δρεπανοκυτταρική αναιμία δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από τους γονείς τους, στην περίπτωση περιστασιακής και όχι μόνιμης απασχόλησης, μετά από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. (Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, 2007)

 Β.2  Ι.Κ.Α.

 Β.2.1 Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας (βάσει άρθρου 16 Ν. 2042/92 παρ. 1)

Το επίδομα δικαιούνται:

α) οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:

 • παραπληγία – τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάραση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
 • μυασθένεια – μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
 • σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
 • το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
 • ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ή
 • οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
 • αν έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
 • αν έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή
 • αν έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση.

β) οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, εφόσον πάσχουν από τις προαναφερθείσες παθήσεις, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 350 μέρες ασφάλισης, τα τέσσερα τελευταία χρόνια πριν την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν ανίκανοι για εργασία. Από τις ημέρες αυτές (τις 350) οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος, ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1000 ασφάλισης οποτεδήποτε. (Εγκ. 150/81)

γ) τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις προαναφερθείσες παθήσεις, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κι εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσεις τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων, λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επέλευσης της ανικανότητας. (Γ.Ε. 86408/Φ52-36/16.6.1982)

 Β.2.2 Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

 Το επίδομα αυτό δικαιούνται:

§         Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση που χρειάζονται διαρκή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου και  έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης

§         Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος δικαιούνται το επίδομα μόνο εφόσον είναι τυφλοί ή εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους με αναπηρία και με την προϋπόθεση ότι χορηγείται ποσό σύνταξης με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και όχι τον προνομιακό υπολογισμό των 10500 ημερών.

 Ποσό

Αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου (χωρίς προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών). Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον 20πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Στους συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α. το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας χορηγείται μόνο στη σύνταξη εκείνη που το ποσό της είναι μεγαλύτερο.  

 Β.2.3 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος που πάσχουν από Παραπληγία – Τετραπληγία

Προϋποθέσεις:

Ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., που πάσχουν από Παραπληγία – Τετραπληγία, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 Η.Ε. τουλάχιστον.

 Β.2.4 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.που είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια.

Προϋποθέσεις:

Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. να είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 Η.Ε. τουλάχιστον.

 Β.2.5 Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που έχουν ένα, τουλάχιστον, παιδί οποιασδήποτε ηλικίας το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Προϋποθέσεις:

Ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α., που έχουν ένα τουλάχιστον παιδί οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 5.500 Η.Ε. τουλάχιστον και έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους για μειωμένη και 55ο έτος για πλήρη σύνταξη.

 Β.2.6 Χορήγηση σύνταξης ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. λόγω αναπηρίας.

Προϋποθέσεις:

Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, δύνανται να πάρουν σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος, ανάπηροι από κοινή νόσο με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας

50% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει:

α). 4.500 Η.Ε. ή

β). 300 Η.Ε. και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται σε 4.200 με προσθήκη 120 Η.Ε., για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 54ου έτους της ηλικίας τους. Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 έτη, από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο ασφαλισμένος ή

γ). 1.500 Η.Ε., από τις 600 τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη, από εκείνο που έγινε

ανάπηρος ο ασφαλισμένος.

 Β.2.7 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον και υποβάλλονται σε μετάγγιση

Προϋποθέσεις:

Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με Π.Α. 67% τουλάχιστον και υποβάλλονται σε μετάγγιση, ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 Η.Ε. τουλάχιστον.

 

Β.3 Ο.Γ.Α.

Β.3.1 Βασική σύνταξη αναπηρίας σε παιδιά ,ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Ο.Γ.Α., που είναι ανίκανα για εργασία.

Προϋποθέσεις:

Τα παιδιά αυτά:

 • να είναι από τη γέννησή τους, να έγιναν ή να γίνουν πριν από την συμπλήρωση του 21ου έτος της ηλικίας τους, ανίκανα ως προς την άσκηση του βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% τουλάχιστον από πάθηση ή βλάβη η οποία ,σύμφωνα με την πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία χρόνια τουλάχιστον.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους  (Οδηγός ασφαλισμένου Ο.Γ.Α.)

 Β.3.2 Πολυτεκνικό επίδομα σε γονείς με αναπηρία και απορφανισθέντα τέκνα.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

2. Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας συνυπολογίζονται επίσης τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (παρ. 2 άρθρο 6, Ν. 3454/2006).

3. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (επισυνάπτεται η σχετική διάταξη).

( http://www.disabled.gr/lib/?p=24880#more-24880 )

Β.3.3 Συμβάσεις του Ο.Γ.Α. με κέντρα θεραπείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Περιλαμβάνει:
-Πλήρη νοσοκομειακή – μαιευτική περίθαλψη στη Γ΄ θέση των κρατικών νοσοκομείων, των θεραπευτηρίων του ΙΚΑ και των συμβεβλημένων θεραπευτηρίων και κλινικών.

-Αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευτεί σε βελτιωμένη θέση, τότε βαρύνεται με    τη διαφορά των δαπανών από την Γ΄ θέση στη βελτιωμένη.                                           – Εκπαίδευση σε Ιδρύματα τυφλών, κωφών, αναπήρων και απροσάρμοστων παιδιών.
-Περίθαλψη σε κρατικά και συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ Άσυλα Ανιάτων.
-Παροχή Υπηρεσιών Αποθεραπείας – Αποκατάστασης σε εξειδικευμένα κέντρα.
-Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Διαδικασία εισαγωγής σε θεραπευτήρια:

1. Σε Νοσοκομεία:

Η εισαγωγή των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. σε νοσοκομείο, γίνεται από τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου με την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ.

 

3.      Σε άσυλα Ανιάτων:

Η εισαγωγή των ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε Άσυλα Ανιάτων, με τα οποία ο ΟΓΑ έχει συνάψει σύμβαση, γίνεται, αφού πρώτα ο ασθενής υποβάλει στο Άσυλο σχετική αίτηση και χορηγηθεί στη συνέχεια έγκριση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, τηρούμενης πάντοτε της σειράς προτεραιότητας στο Άσυλο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του ασθενή στο Ίδρυμα, είναι να μη μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Επίσης, προϋπόθεση για την εισαγωγή του είναι να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τον Κανονισμό των Ασύλων (δηλ. το άτομο που πρόκειται να εισαχθεί να μην πάσχει από μεταδοτικό νόσημα, καρκίνο, ψυχικές παθήσεις).

4.      Σε Ειδικά Σχολεία – Ιδρύματα:

Για ορισμένες κατηγορίες παιδιών (τυφλών, κωφών, αναπήρων και απροσάρμοστων) παρέχεται περίθαλψη από τον Ο.Γ.Α. σε Ειδικά Ιδρύματα – Σχολεία, με τα οποία ο Ο.Γ.Α. έχει σύμβαση.
Για να εισαχθεί ο ασθενής στα Ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να προσκομίσει, αυτός ή κάποιος συγγενής του, το βιβλιάριο υγείας Ο.Γ.Α. και έγκριση από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας στην οποία υπάγεται το Ίδρυμα.
Για τη χορήγηση της έγκρισης από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας απαιτούνται:
α) Υπεύθυνη δήλωση – αίτηση του πατέρα ή κηδεμόνα του παιδιού προς το Ίδρυμα, με την οποία να εκφράζει την επιθυμία για τη φοίτηση του παιδιού.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού και

γ) Γνωμάτευση (έκθεση) των αρμόδιων του Ιατροπαιδαγωγικού και Συμβουλευτικού Σταθμού του Ιδρύματος.


4. Σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές:

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να νοσηλευτούν σε συμβεβλημένη με τον ΟΓΑ κλινική, με την προσκόμιση παραπεμπτικού Κρατικού γιατρού.
Σε επείγοντα περιστατικά άμεσης εισαγωγής για νοσηλεία, η κλινική ειδοποιεί εντός 48 ωρών τη Δ/νση Υγείας (Ελεγκτή Γιατρό) για να πάρει σχετική έγκριση.
      Ο ελεγκτής γιατρός εγκρίνει ή όχι σε κάθε περίπτωση τη νοσηλεία σε συμβλημένη Ιδιωτική Κλινική. Αν ο Ελεγκτής Γιατρός δεν εγκρίνει τη νοσηλεία στην Κλινική, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή μέσα σε 48 ώρες στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υγείας. Οι δαπάνες νοσηλείας αποδίδονται από τον ΟΓΑ απευθείας στις Κλινικές.

5. Σε συμβεβλημένα Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης:

α) Παρέχονται Υπηρεσίες Αποθεραπείας – Αποκατάστασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και από νοητική στέρηση.

– Η εισαγωγή των ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε Κέντρα Αποκατάστασης, ως εσωτερικών ασθενών, πραγματοποιείται εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο για πάθηση για την οποία απαιτείται αποκατάσταση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν για νοσηλεία ασφαλισμένοι των οποίων η πάθηση έχει γίνει χρόνια.
– Για την παροχή Υπηρεσιών Αποθεραπείας – Αποκατάστασης στους εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ, θα πρέπει η νόσος από την οποία πάσχουν να είναι τουλάχιστον μέσου σταδίου.
Αποκατάσταση δεν χορηγείται πέραν των 2 ετών.

β) Παρέχονται υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας και παραμονής στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με ειδικές ανάγκες με ανώτατο όριο παραμονής τις 16 ώρες ημερησίως.
6. Σε συμβλημένες Μονάδες Ψυχικής Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:


α) Παρέχονται Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Ξενώνες, Οικοτροφεία και Προστατευμένα Διαμερίσματα, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί νοσηλεία τουλάχιστον ενός έτους σε ψυχιατρικό τμήμα Κρατικού Νοσοκομείου ή Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή μονάδας απεξάρτησης αναγνωρισμένης από το Κράτος.

β) Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, σε κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, σε ειδικά Κέντρα Κοινωνικής επανένταξης και ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής επανένταξης, καθώς και σε προγράμματα φιλοξενουσών οικογενειών.

Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας.


7. Σε μη συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές:

Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες κινδυνεύει η ζωή του ασθενή και δεν είναι δυνατή η άμεση εισαγωγή του σε νοσοκομείο, δύναται να εγκριθεί (με αιτιολογημένη απόφαση) η νοσηλεία σε μη συμβεβλημένη Κλινική από τη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υπάγεται η Κλινική, ή από το αρμόδιο Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α.

Η έγκριση από τη Δ/νση Υγείας ή το Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α. ζητείται από τον ασθενή ή τους οικείους του, εντός 48 ωρών από την εισαγωγή του στην Κλινική.
Αν δεν εγκριθεί η νοσηλεία, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης Παροχών Υγείας του Ο.Γ.Α.
Οι δαπάνες νοσηλείας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, αποδίδονται στον ασθενή ή υπό προϋποθέσεις στην Κλινική, αφού προηγουμένως κατατεθούν πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής του ασθενή, σε Νοσοκομείο, συμβεβλημένη Κλινική, Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Άσυλο και Ίδρυμα κατατίθεται το βιβλιάριο υγείας του ασθενή στο Θεραπευτήριο και παραλαμβάνεται κατά την έξοδο του ασθενή, χωρίς να καταβάλλεται καμιά δαπάνη, εφόσον η νοσηλεία γίνει στη Γ΄ θέση. (http://www.oga.gr/index.php# )

 Β.3.4 Δαπάνες αποκλειστικής νυχτερινής αδελφής

Από τον Ο.Γ.Α. αποδίδεται η δαπάνη για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Θεραπευτήριο του ΙΚΑ.
Το ποσό που αποδίδεται είναι ίσο με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξημένο κατά 25% για νυχτερινή απασχόληση και κατά 75% για εργασία τις Κυριακές και επίσημες αργίες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

– Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

– Βεβαίωση του Δ/ντή της Κλινικής του Νοσοκομείου, θεωρημένη από τον Ελεγκτή Γιατρό του ΟΓΑ, ότι είναι εξαιρετικά βαρύ περιστατικό και επιβαλόταν συνεχής παρουσία αποκλειστικής αδελφής.

– Βεβαίωση του Διοικητικού Διευθυντή του νοσοκομείου για την αδυναμία κάλυψης της ανάγκης από το προσωπικό.

– Έγκριση από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό του ΟΓΑ η οποία θα πρέπει να δίνεται πριν την έξοδο του ασθενή από το Θεραπευτήριο.
– Απόδειξη αποκλειστικής από τα μπλοκ που έχουν χορηγηθεί από το Ι.Κ.Α., θεωρημένη από διευθύνουσα αδελφή για το διάστημα απασχόλησης και το γνήσιο της υπογραφής.

– Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ στην οποία φαίνεται ο αριθμός του βιβλιαρίου υγείας και η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου.
Η αίτηση και οι παραπάνω βεβαιώσεις συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, το οποίο υπάρχει στα Νοσοκομεία. Ο ασθενής ή κάποιος συγγενής θα πρέπει να ζητά το σχετικό έντυπο από το γραφείο κίνησης ασθενών του Θεραπευτηρίου.
Κατά της γνωμάτευσης του Ελεγκτή Γιατρού, που δεν εγκρίνει αποκλειστική αδελφή, επιτρέπεται προσφυγή στον Προϊστάμενο Υγειονομικής Περίθαλψης ΟΓΑ, η απόφαση του οποίου είναι οριστική.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, με δαπάνες του ΟΓΑ, αποκλειστικής αδελφής, από ασθενείς που νοσηλεύονται για παραπληγία-τετραπληγία ή νεύρο-ψυχιατρικές παθήσεις. Ειδικά οι πάσχοντες από παραπληγία-τετραπληγία που νοσηλεύονται στα ανωτέρω θεραπευτήρια για άλλη πάθηση, εκτός της παραπληγίας – τετραπληγίας, δύνανται να χρησιμοποιούν μία βάρδια το εικοσιτετράωρο κατ’ επιλογή τους.
Η χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 8 νύχτες για κάθέ νοσηλεία.

 Β.4 Τ.Σ.Α.Υ.

 Β.4.1 Υγειονομική περίθαλψη

Παρέχεται στους ασφαλισμένους εφόσον:

α) υπάρχει άσκηση επαγγέλματος.

β) δεν υπάρχει οικονομική οφειλή που να εμποδίζει τις παροχές και κατ’επέκταση έχει θεωρηθεί το βιβλιάριο ασθενείας.

 Β.4.2 Σύνταξη

Χορηγείται στους ασφαλισμένους λόγω αναπηρίας.

Προϋποθέσεις:

Αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι στο συγκεκριμένο ταμείο, μέχρι και την 31-12-1992. Επιπλέον οι ασφαλισμένοι οφείλουν να έχουν:

α) πέντε χρόνια πραγματική ασφάλιση ή δώδεκα στην περίπτωση που δικαιούνται συντάξεως και από άλλο φορέα. Σε περίπτωση που η ανικανότητα προήλθε από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αρκεί μία μέρα ασφάλισης, ενώ

β) δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

 Β.4.3 Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Α.με.Α από το Τ.Σ.Α.Υ.

 α) Άτομα με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Προϋποθέσεις:

1.      Άτομα που δεν υπάγονται σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας και είναι, λόγω σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας, ανίκανα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% (67% και άνω) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σύμφωνα με γνωματεύσεις των Α΄/θμιων και Β΄/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

 2.  Ανασφάλιστοι (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας ή

       άλλο ασφαλιστικό φορέα όπως ορίζει η εκάστοτε Νομοθεσία).

3. Έμμεσα ασφαλισμένοι [εξαιρούνται οι έμμεσα που λόγω θανάτου του άμεσα

       ασφαλισμένου (πατέρα ή συζύγου) εισπράττουν τη σύνταξη, οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι.

4. Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. ως υπερήλικες.

5. Άμεσα ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις

        για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα.

 Σημείωση:

Το συγκεκριμένο επίδομα δεν δικαιούνται: α) Οι συνταξιούχοι του εξωτερικού,            

β) όσοι περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι

σε δημόσια, νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

(Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, 2007)

 

β) Τυφλοί

Προϋποθέσεις:

Το οικονομικό επίδομα δικαιούνται όλες οι κατηγορίες των συνταξιούχων ( λόγω γήρατος, ανικανότητας, θανάτου). Εξαιρούνται οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι.

(Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, 2007)

Β.4.4Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας

 Προϋποθέσεις:

Το επίδομα λαμβάνουν όλες οι κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθώς επίσης και τα προστατευόμενα μέλη τους εφόσον:

α) πάσχουν από παραπληγία, τετραπληγία.

β) πάσχουν από τετραπάρεση, μυασθένεια –μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67%

και άνω.

γ) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.

δ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει βαθμό αναπηρίας 67% και άνω.

ε) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

στ) πάσχουν από το σύνδρομο κλάματος γαλής.

ζ) πάσχουν από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

η) πάσχουν από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

θ) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άκρου ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. (Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, 2007)

Β.5  Τ.Ε.Β.Ε.

Β.5.1 Σύνταξη αναπηρίας T.E.B.E Παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

 Προϋποθέσεις:

 • Ο δικαιούχος να είναι ανίκανος για άσκηση του επαγγέλματός του από σωματική ή

πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

• Αν έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, επειδή έγινε ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και έχει χρόνο ασφάλισης 10  ετών, εκτός αν ασφαλίστηκε στο ταμείο για πρώτη φορά μετά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του, οπότε πρέπει να έχει χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

 • Αν έγινε ανάπηρος οποτεδήποτε μετά την διακοπή της άσκησης του επαγγέλματός

του και έχει χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών.

 • Αν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος από βίαιο συμβάν κατά την διάρκεια της εργασίας ή εξ αιτίας αυτής, ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισής του. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.

 • Αν κριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ταμείου ότι η ανικανότητά

του για εργασία ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.

(Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, 2007)

 Β.5.2. Επιδόματα

 α) Απόλυτου αναπηρίας ή συμπαράστασης

Το επίδομα δικαιούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου εφόσον χρήζουν συνεχούς επίβλεψης καθώς επίσης και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος εφόσον είναι τυφλοί εξ’ αμφοτέρων των οφθαλμών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50%.

 β) Εξωιδρυματικό ή παραπληγικό

Χορηγείται σε ασφαλισμένους, σε συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους, που:

α) πάσχουν από παραπληγία και τετραπληγία, πάρεση, τετραπάρεση

β) πάσχουν από μυασθένεια – μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

γ) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δυο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο

δ) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

ε) από φωκομέλεια, που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση.

στ) από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει παραπληγία- τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

ζ) από σύνδρομο κλάματος γαλής

η) από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

θ) από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 γ) Επίδομα αεροθεραπείας

Χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους γήρατος ή αναπηρίας που πάσχουν:

α) από φυματίωση

β) από καρκίνο των πνευμόνων και πνευμονοκονίαση

γ) από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού (χορηγείται και στους ασφαλισμένους νεφροπαθείς)

δ) στους υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος

ε) στους πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο.

Σημείωση: Στους συνταξιούχους γήρατος και στους συνταξιούχους αναπηρίας από άλλη πάθηση εκτός των ανωτέρω χορηγείται εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 33% και άνω σε μια από τις ανωτέρω νόσους.

(http://www.oaee.w1.icop.gr/syntaxeis.asp?catsyn_id=179&cat_id=0&banner_pgc=10)

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

 Γ.1 Δ.Ε.Η.

Υπάρχει μείωση στους λογαριασμούς, αλλά δεν εφαρμόζεται ακόμα.

 Γ.2 Ο.Τ.Ε.

Παρέχει μείωση στους λογαριασμούς τηλεφώνου στα άτομα εκείνα που είναι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος ή τετραπληγικοί ή νεφροπαθείς ή τυφλοί

Επιπλέον χορηγούνται οικονομικά βοηθημάτα σε υπαλλήλους ή γονείς

Α.ΜΕ.Α του Ο.Τ.Ε.

Προϋποθέσεις:

 •  Για γονείς παιδιών με αναπηρία 50% και άνω: οικονομική ενίσχυση 350,16

ευρώ (2007).

 • Για υπαλλήλους τυφλούς που έχουν προσληφθεί με ειδικούς νόμους για την

απασχόληση των Α.μεΑ. (Ν. 1648/1985, Ν. 2643/1998): οικονομική ενίσχυση 146,74 ευρώ (2007).

 • Για όσους έχουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας: οικονομική αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας: 2,05 ευρώ / ημέρα.

 Γ.2.1  Τηλεπικοινωνιακές εκπτώσεις σε άτομα με αναπηρίες (Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2257/1994, Ν. 2963/2001 και Απ.: 255/83/874/12-07-2002)

Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση να χορηγεί ειδικά/ χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια, με την προϋπόθεση ότι αυτά προβλέπονται νομοθετικά, όπως ισχύει σήμερα στις παρεχόμενες τηλεφωνικές εκπτώσεις.

 Δικαιούχοι: τυφλοί, κινητικά ανάπηροι, νεφροπαθείς τελικού σταδίου, άτομα με αναπηρία άνω των 67%.

 

 

Χρόνος ισχύος παροχών:

Όλες οι προαναφερόμενες εκπτώσεις ισχύουν εφ’όρου ζωής, εφόσον και η αναπηρία των δικαιούχων έχει κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εφ’όρου  ζωής και αποδεικνύεται με τα ανάλογα δικαιολογητικά των αρμόδιων Φορέων.  

(http://www.vimatizo.gr/images/periodiko_amea1.pdf )

 

 

Γ.2.2 Χρήση τηλεφωνίας από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2963 / 2001)

Άρθρο 47

 Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α’) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 «Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον είναι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τε-τραπληγίας (του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, ΦΕΚ68 Α’ και της κ.υ.α. 115750/3006/1981, ΦΕΚ 572 Β») ή έχουν αμ-φοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, δικαιούνται, είτε τα ίδια προσωπικά είτε ο κηδεμόνας τους, μέχρι χίλιες (1.000) μονάδες σταθερής τηλεφωνίας μηνιαίως το καθένα, για μία μόνο τηλεφωνική σύνδεση, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους.

 Άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό αναπηρίας 50%, όπως αυτό ορίζεται στην υ.α. Φ21/2361/1993 (ΦΕΚ 819 Β’), ως ισχύει, και τα οποία προσκομίζουν γνωμάτευση αναγνωρισμένων από το νόμο Υγειονομικών Επιτροπών του π.δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 Α’) ή του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α’), δικαιούνται έκπτωσης 50% στην αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται ο τρόπος διακανονισμού των ποσών της έκπτωσης μεταξύ των παροχών κινητής τηλεφωνίας και του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας.»

http://209.85.129.132/search?q=cache:T_uI6PdemHIJ:www.yme.gr/amea/pdf/n2963_amea.doc+%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82+2963/2001+%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%91&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=uk

 Γ.3 Δ.Ε.Υ.Α.

 Όλες οι κατηγορίες Α.ΜΕ.Α δικαιούνται μείωση του λογαριασμού από τις Δ.Ε.Υ.Α., εφόσον το ποσοστό αναπηρίας είναι σε ποσοστό 80% και πάνω. (για την εφαρμογή της μείωσης, απαιτείται γνωμάτευση της αναπηρίας από γιατρό). 

 Γ.4 Ο.Α.Ε.Δ.

α) Πρόγραμμα  πλήρους απασχόλησης τετραετούς διάρκειας

 Απευθύνεται σε:

§         Άτομα με ειδικές ανάγκες

§         Απεξαρτημένα  άτομα

§         Αποφυλακισμένα άτομα

§         Νεαρά παραβατικά ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

 Η επιχορήγηση διαρκεί  36 μήνες και ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει το άτομο   άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

 β) Πρόγραμμα μερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας

Η επιχορήγηση διαρκεί  36 μήνες και ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει το άτομο   άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

  γ) Πρόγραμμα Πλήρους Απασχόλησης με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου  για την επιχορήγηση Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχική βάση (τουριστικές επιχ/σεις, κλπ).

Η επιχορήγηση διαρκεί    3 μήνες ,το κατώτερο, έως   8 μήνες ,το ανώτερο.

 Επίσης, επιδοτείται η εργονομική διευθέτηση του  χώρου εργασίας  σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε εργαζόμενου, πχ. δημιουργία ράμπας, ειδικής  τουαλέτας, πάγκου εργασίας κλπ, με συμμετοχή στην δαπάνη έως 90% του συνολικού κόστους της και μέχρι του ύψους  των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Eυρώ  για κάθε μία  από τις εργονομικές  διευθετήσεις  χώρου εργασίας που κρίνονται  αναγκαίες. Αυτό ισχύει για τα ΑΜΕΑ που προσλαμβάνονται μέσω του προγράμματος ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας) ή εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΕΕ (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες). ( http://www.oaed.gr/Pages/SN_582.pg )

 Γ.5 Γονέας παιδιού με αναπηρία, δικαιούται σύνταξη με 7.500 ένσημα

ή με 25 έτη εργασίας. (νομικό πλαίσιο)

§         Άρθρο 5 του νόμου 3232/2004, παράγραφος 4

«Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση». ( http://www.gsee.gr/userfiles/file/NOMOTHESIA/ASFALISTIKOI_NOMOI/n_3232_2004.pdf )

 Άρθρο 61 του νόμου 3518/ 2006, παράγραφος 6

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.»

(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/ASFALISTIKA_THEMATA/TAB157118/K93KB95.pdf )

 Άρθρο 140 του νόμου 3655/ 2008,

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα, αν η ασφαλισμένη μητέρα δεν το ασκήσει ή αυτή έχει αποβιώσει. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον ασφαλισμένο πατέρα, πρέπει να προηγηθεί η υποβολή, από την εν ζωή μητέρα, υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο φορέα ότι δεν πρόκειται αυτή να ασκήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει τη γονική μέριμνα των παιδιών. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο γονέας έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας του τέκνου.» ( http://www.ypakp.gr/uploads/docs/3444.pdf

 Γ.6  Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες στις μεταφορές

 Σε κάθε λεωφορείο της ΕΘΕΛ .ΑΕ και του Η.Λ.Π.Α.Π. υπάρχουν 4 επισημασμένες θέσεις

για τα Άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει στα βαγόνια της ΑΜΕΛ.ΑΕ (Αττικό Μετρό) και του Η.Σ.Α.Π.

 • Τα περισσότερα από τα καινούργια λεωφορεία της ΕΘΕΛ.ΑΕ διαθέτουν ειδικές ράμπες για τη διευκόλυνση ανόδου-καθόδου των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, ενώ όλα τα καινούργια διαθέτουν και σύστημα επιγονάτισης (Kneeling) για τον ίδιο λόγο.  
 • Τα άτομα με Eιδικές Aνάγκες (AMEA) εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στους χώρους του ΟΣΕ, όπου έχουν αναρτηθεί και σχετικές ανακοινώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στους χώρους της ΟΑ με ειδική προτεραιότητα στο νέο διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» και στον κεντρικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».). Χορηγούνται επίσης, χωρίς επιβάρυνση, αναπηρικές πολυθρόνες για τη μεταφορά των ατόμων αυτών μέσα στο αεροδρόμιο και το αεροσκάφος. Σε συνεργασία με το Ι.Κ.Α. των αερολιμένων και το ΕΚΑΒ, η ΟΑ φροντίζει για την παροχή πρώτων βοηθειών και την μεταφορά σε νοσοκομείο χωρίς επιβάρυνση. Μεταφέρονται και επιβάτες που χρειάζονται φορείο. Χορηγείται ,εφόσον ζητηθεί κατά την κράτηση της θέσης, οξυγόνο κατά την πτήση. Παρέχονται ειδικά γεύματα, εφόσον ζητηθεί κατά την κράτηση της θέσης (διαιτητικά, χωρίς χοληστερίνη κ.λ.π.). Επίσης φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων.  
 • Ατέλειες στα εισιτήρια : Σε ό,τι αφορά ατέλειες στα εισιτήρια της Ολυμπιακής Αεροπορίας σας γνωρίζουμε ότι μετά την ψήφιση του Νόμου 2602/ 98 δεν υφίστανται ατέλειες στα εισιτήρια της Ολυμπιακής, εκτός των κάτωθι περιπτώσεων:  

1) Εκπτώσεις 50% στους τυφλούς και τους συνοδούς τυφλών, με την προϋπόθεση να ταξιδεύουν μαζί, καθώς και να χρησιμοποιούν ναύλους IATA, για δρομολόγια εντός της Ελλάδας.
2) Για την απόκτηση πτυχίων και αδειών ραδιοερασιτεχνών και
CB από Α.ΜΕ.Α προβλέπεται έκπτωση 50% στα καταβαλλόμενα παράβολα. 

 • Προσβασιμότητα στα κτίρια-καταστήματα όλων των εποπτευόμενων φορέων

( http://www.yme.gr/amea/content.php?getwhat=1&oid=10&tid=15 )

 

 

Γ.7 Χορήγηση χειροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων. 

Προϋποθέσεις:

Άτομα με ειδικές ανάγκες εν πλήρη αχρηστία λόγω αφμοτερόπλευρου ακρωτηριασμού αυτών του γόνατος

ή λόγω πλήρης παραπληγίας ή άλλης σοβαρής αναπηρίας.

Οικονομικά αδύνατος. 

Γ.8 Χορήγηση τεχνητών μελών.   

Προϋποθέσεις:

Άτομα με ειδικές ανάγκες εν πλήρη αχρηστία λόγω αφμοτερόπλευρου ακρωτηριασμού αυτών του γόνατος

ή λόγω πλήρης παραπληγίας ή άλλης σοβαρής αναπηρίας.

Οικονομικά αδύνατος. 

 

Γ.9 Δελτίο μετακίνησης Α.με.Α με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (Ο.Α.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Θ., Ο.Σ.Ε., Αστικά Κ.Τ.Ε.Λ., Υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ.) 

Τα δελτία μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δικαιούνται:

1. Τα Άτομα με Αναπηρίες Ελληνικής υπηκοότητας, οι Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ

246/59 τ. Α’ ) που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουνπαθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις εξής περιπτώσεις :

α) Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

β) Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του Ο Σ.Ε. 

2. Τα Άτομα με Αναπηρίες Ελληνικής υπηκοότητας, Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ. Α’) και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα, δεν  ξεπερνά τις 17.000  ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ΕΥΡΩ. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα των 23.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 4.400 ΕΥΡΩ για κάθε, επιπλέον, άτομο πέραν του ενός, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, καθώς και για το/ την σύζυγο και παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω και διαμένουν μόνιμα:

– στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α. Αθηνών , Πειραιώς , Δυτικής Αττικής Ανατολικής

Αττικής), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ, Ε.Θ.Ε.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π.,

Η.Σ.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο,

– στην Ν.Α. Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ.

– και στους κατοίκους των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού που διαμένουν μόνιμα.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979 ΦΕΚ 191/Α’) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Όσοι υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο εισοδήματος, δικαιούνται την κάρτα με μειωμένο

εισιτήριο κατά 50% για την μετακίνηση τους με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ και των Υπεραστικών ΚΤΕΛ. 

Γ.10 Δωρεάν διακίνηση στις Αστικές Συγκοινωνίες και έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου στις Υπεραστικές – Σιδηροδρομικές και Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω είναι οι:

1. Ανάπηροι Πολέμου

2. Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης

3. Ανάπηροι Πολέμου Αξ/κοί Ν.362/43

4. Συνοδοί (θεραπαινίδες) των ανωτέρω κατηγοριών 

Γ.11 Μείωση του ναύλου αυτοκινήτων 

Προϋποθέσεις:

– το αναπηρικό όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τον δικαιούχο ανάπηρο

– το αναπηρικό όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή με το ειδικό αναπηρικό σήμα του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων, ή της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας που προβλέπεται από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ( http://www.disabled.gr/lib/?p=13239 ) 

Γ.12  Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν.490/76 (ΦΕΚ 331/1976)

Αρ.16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166Α/11-8-88)

Αρ.23 του Ν.1882/90 (ΦΕΚ 43Α/23-3-90)

Αρ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 381 Β/25-6-90)

Αρ.13 του Ν.2682/99 (ΦΕΚ 16/8-2-99)

Παρ.6 του αρθ.19 του Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249Α/17-11-99)

Υπουργείο Οικονομικών Τμήμα: 18η Τελ.Οικον.Συστημάτων – Τμήμα Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:

Η ατέλεια ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανάπηρου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Α) Να είναι πολίτες ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρ. Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
– Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40%

τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.

-Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.

-Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
-Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

-Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.

-Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου πολίτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξει ατέλειας).


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
           Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ. Κατ΄ εξαίρεση, οι άνω των 18 ετών ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 κ.εκ.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου. Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής (πλ.Αγ.Νικολάου-Πειραιάς).

Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.

Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από την ατελή παραλαβή του, ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κ.εκ.).

Η εφαρμογή των διατάξεων μπορεί να γίνει μέχρι το 70ο έτος ηλικίας τους.

(http://www.dikaioma.org.gr/articleview1.php?id=289 ) 

 

Γ.13 Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1) Ν.490/1976, 2) Αρθρο 16 του Ν.1798/88, 3) Αρθρο 23 του Ν.1882/90, 4) Αρθρο Γ4α/Φ15/1078/20-6-90 ΚΥΑ, 5) Αρ.34 Ν.1731/87.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:

Η απαλλαγή ισχύει εφ΄όρου ζωής του αναπήρου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών και να παρουσιάζουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:

– Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή

– σοβαρή κινητική αναπηρία:

           – του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%,

– του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από τα οποία το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο,

-Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100
-Νοητική καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
– Αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.

-Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.

– Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. 

Β. – Ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες.

– Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και εντεταλμένοι στη δίωξη του λαθρεμπορίου υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Γ. Πολίτες που κατέστησαν Ανάπηροι κατά το από 21/4/67 ως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
Δ. Ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Ε. Ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Θετική γνωμάτευση της ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή).
α) Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του αναφερομένου.
β) Έγγραφο αρμόδιας Δικαστικής ή Αστυνομικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνέπεια της δράσεως των κατά του δικτατορικού καθεστώτος κατέστησαν ανάπηρα από την αιτία αυτή.

Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.


Η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ύστερα από την προσκόμιση:

α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε.

β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.


Η ανταλλαγή χορηγείται από τη Δημοσ.Οικον.Υπηρεσία (ΔΟΥ) ύστερα από την προσκόμιση:

α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε.

β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.

Όπως ανωτέρω

Όπως ανωτέρω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το παραλαμβανόμενο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ.

Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ.εκατ.

Επίσης οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορεί να παραλαμβάνουν ΕΙΧ αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 μισ.εκατ.
Το παραλαμβανόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατο.

Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ.εκατ.

Επίσης στις ειδικές περιπτώσεις που η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν μεγαλύτερο χώρο των 1650 κυβ.εκατ. Κατά τη γνώμη της Α.Σ.Υ.Ε. εισαγόμενα αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό μέχρι 2000 κυβ.εκατ.

Ισχύουν τα ίδια με τους στρατιωτικούς αναπήρους. 

( http://www.dikaioma.org.gr/articleview1.php?id=289 )

Γ.14 Θεραπείες

Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Θεσμικό πλαίσιο:

Άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΕΚ 213/Β΄).

*το πλαίσιο αυτό ακολουθείται και από τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, εκτός από τον Ο.Γ.Α.

Βασικές πληροφορίες – Διαδικασία:

– Οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπευτήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, στα αντίστοιχα εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων, καθώς και στα κρατικά νοσοκομεία και στα κέντρα αποκατάστασης που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπομπή σε Α΄/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παρεχόμενης φυσικοθεραπείας σε εντολή βιβλιαρίου, αλλιώς δεν αποδίδεται η σχετική δαπάνη.

– Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση και η αδυναμία μετακίνησης του ασθενή, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού, δύναται να πραγματοποιούνται οι φυσικοθεραπείες στην οικία του ασθενούς.

– Σε περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά κινητικά προβλήματα, όπως παραπληγίες, τετραπληγίες κ.λ.π., εφόσον το συνιστά ειδικευμένος ιατρός ανάλογης ειδικότητας νοσηλευτικού ιδρύματος και μετά από έγκριση της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορεί να χορηγούνται μέχρι εξήντα (60) πράξεις συνολικά το μήνα για κάθε μέρος και για ένα (1) χρόνο και, εφόσον διαπιστώνεται βελτίωση του ασθενούς, μπορεί να επαναληφθούν για ένα (1) ακόμη χρόνο. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους, στο παραπεμπτικό του ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας του νοσηλευτικού ιδρύματος, πρέπει να δικαιολογείται πλήρως η ανάγκη συνέχισης της φυσικοθεραπείας, με περιγραφή των μέχρι τότε αποτελεσμάτων της θεραπείας και του προσδόκιμου αποκατάστασης. Μετά την πάροδο της διετίας, χορηγείται συντηρητική αγωγή όπως στις κοινές και χρόνιες παθήσεις. Σε περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι, μετά την πάροδο της διετίας από την έναρξη της θεραπείας, χορηγούνται τριάντα (30) συνολικά πράξεις το μήνα μετά από γνωμάτευση Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ισχύος ενός (1) έτους.

– Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων χορηγούνται μέχρι ογδόντα (80) φυσικοθεραπευτικές πράξεις συνολικά το μήνα για κάθε μέρος, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) πράξεις ανά είδος. Σε νοητικά προβλήματα και αυτισμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120) πράξεις θεραπείας (λογοθεραπεία – ερ-γοθεραπεία – φυσικοθεραπεία) συνολικά το μήνα, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) πράξεις ανά είδος, εκτός της ψυχοθεραπείας, για την οποία προβλέπονται οκτώ (8) το μήνα και της συμβουλευτικής γονέων, για την οποία προβλέπονται τέσσερις (4) το μήνα. Σε μικτά περιστατικά, κινητικών και νοητικών ή ψυχονοητικών προβλημάτων, χορηγούνται μέχρι εκατόν εξήντα (160) θεραπευτικές πράξεις ειδικής αγωγής και φυσικοθεραπείας συνολικά για όλα τα μέλη του σώματος (λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – φυσικοθεραπεία) το μήνα, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) πράξεις ανά είδος, ε-κτός της ψυχοθεραπείας, για την οποία προβλέπονται οκτώ (8) το μήνα και της συμβουλευτικής γονέων, για την οποία προβλέπονται τέσσερις (4) το μήνα. Σε αμιγή περιστατικά κωφαλαλίας μεγάλου βαθμού (νευροαισθητήριος βαρηκοΐα άνω του 80%) μέχρι είκοσι (20) πράξεις λογοθεραπείας το μήνα. Τα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων δύνανται να συνεχίσουν τις θεραπευτικές πράξεις μετά το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, ύστερα από γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας και κατόπιν εγκρίσεως της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το σύνολο των θεραπευτικών πράξεων δεν μπο-ρεί να υπερβαίνει το ήμισυ αυτών που αναφέρονται στις ειδικές περιπτώσεις.


-Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χορηγούνται μέχρι είκοσι (20) λογοθεραπείες το μήνα, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, με γνωμάτευση ιατρού κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ειδικότητας νευρολόγου, ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου ή αναπτυξιολόγου, μετά από έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής.

http://www.dikaioma.org.gr/articleview1.php?id=288 

Γ.15 Παροχή θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων & προθέσεων σε ασφαλισμένους του Δημοσίου.  

Θεσμικό πλαίσιο:

Άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Οικ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΕΚ 213/Β΄).   

Βασικές πληροφορίες: Ο Ο.Π.Α.Δ. παρέχει στους άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους του τα ενδεδειγμένα προς αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση θεραπευτικά, διαγνωστικά, ορθοπεδικά μέσα και προθέσεις, βάσει κρατικού τιμολογίου. Τα είδη για τα οποία δεν υπάρχει κρατικό τιμολόγιο κοστολογούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. Με όμοια απόφαση χαρακτηρίζονται σε συνήθη και μη συνήθη.  
Διαδικασία ανά είδος παροχής:

  – Τα θεραπευτικά μέσα και οι προθέσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του α-σφαλισμένου χρεώνονται στο λογαριασμό νοσηλείας του που υποβάλλεται από το νοσοκομείο ή την κλινική.  

– Η χορήγηση θεραπευτικών, διαγνωστικών ορθοπεδικών μέσων και προθέσεων εκτός νοσηλείας γίνεται ως εξής:  

α) Τα συνήθη είδη χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση του ειδικού με την πάθηση θεράποντα ιατρού και έγκριση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του Ο.Π.Α.Δ.  

β) Τα μη συνήθη είδη χορηγούνται ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχου με την πάθηση Τμήματος Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και έγκριση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του Ο.Π.Α.Δ.  

γ) Ακουστικά βαρηκοΐας για βαρήκοα παιδιά ασφαλισμένα στον Ο.Π.Α.Δ., με ποσοστό κώφωσης πάνω από 80%, χορηγούνται ανά διετία και για άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιοδοτούμενες χήρες με βαρείας μορφής νευροαισθητήριου βαρηκοΐας, ανά πενταετία, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ειδικότητας ΩΡΛ και έγκριση ελεγκτή ιατρού. Στους ενήλικες χορηγείται ένα (1) ακουστικό, ενώ στα παιδιά δύναται να χορηγηθούν δύο (2) ακουστικά. Η δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ για το ακουστικό των ενηλίκων και τα τετρακόσια (400) ευρώ για κάθε ακουστικό παιδιών.  

δ) Ορθοπεδικά είδη χορηγούνται μετά την πάροδο διετίας από την προηγούμενη προμήθεια. Εξαιρούνται τα παιδικά υποδήματα και οι κηδεμόνες σκολίωσης και κύφωσης για παιδιά και εφήβους μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία χορηγούνται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την προηγούμενη προμήθεια αυτών. Τα ορθοπεδικά είδη χορηγούνται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς ασθενείς χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.  

ε) Στρώματα κατακλίσεως χορηγούνται σε μακροχρόνια κατάκοιτους ασθενείς ανά τριετία, μετά από σχετική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση του ελεγκτή ιατρού. Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) ευρώ.  

στ) Χειροκίνητο απλό αμαξίδιο ή αμαξίδιο ελαφρού τύπου χορηγείται στους πάσχοντες από ακρωτηριασμό των κάτω άκρων ή παραπληγία ή από βαρείες νευρολογικές παθήσεις με κινητική αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, ανά πενταετία, μετά από γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντίστοιχης κλινικής και έγκριση ελεγκτή ιατρού. Για το απλό αμαξίδιο εγκρίνεται δαπάνη μέχρι τετρακόσια (400) ευρώ, ενώ για το αμαξίδιο ελαφρού τύπου εγκρίνεται δαπάνη μέχρι χίλια εκατό (1100) ευρώ. Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο χορηγείται εφάπαξ σε ενήλικες και ανά πενταετία σε παιδιά που πάσχουν από τετραπληγία ή από ασθένειες οι οποίες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την τετραπληγία. Η χορήγηση γίνεται μετά από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έγκριση δύο (2) ελεγκτών ιατρών του Ο.Π.Α.Δ. και η σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες (4000) ευρώ.  

ζ) Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο ενεργητικής και παθητικής κινησιοθεραπείας χορηγείται σε τετραπληγικούς ασθενείς, εφάπαξ, μετά από γνωμάτευση διευθυντή Νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού) αντίστοιχου Τμήματος και έγκριση ελεγκτή ιατρού. Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια (1700) ευρώ.  

η) Τεχνητά βοηθήματα τυφλών και κωφών χορηγούνται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, εφάπαξ και ως εξής: στους τυφλούς ένα (1) μπαστούνι και στους κωφούς ένα (1) αναλογικό ρολόι.  

θ) Στους ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς χορηγούνται τα εξής είδη: μία αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, ανά πέντε (5) έτη, ένα κουτί ελέγχου κετόνης, ανά έτος και αναλώσιμα υλικά αξίας μέχρι διακοσίων (200) ευρώ ανά μήνα. Τα παραπάνω είδη χορηγούνται με την εξής διαδικασία (απόφαση Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. της 2.6.2004, αρ. πρακτικού 123): α) γνωμάτευση για την ανάγκη τοποθέτησης της φορητής αντλίας, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη επαρκώς, από διαβητολογικό ιατρείο ή Κέντρο Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της χώρας, στο οποίο υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό στην τοποθέτηση και παρακολούθηση των ασθενών με αντλία ινσουλίνης και βεβαίωση για την αδυναμία ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη μετά από νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο, β) έκδοση απόφασης χορήγησης από τη Δ2 Δ/νση Υγειονομικής Περίθαλψης του Ο.Π.Α.Δ., ύστερα από έγκριση της Επιτροπής των αντλιών έγχυσης ινσουλίνης του ΚΕΣΥ. Για την απόδοση της σχετικής δαπάνης είναι απαραίτητη η αναγραφή της στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς. Τα παραπάνω χορηγούνται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου. 

 – Όπου δεν αναφέρεται μη συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη, αυτή είναι 25%.

http://209.85.129.132/search?q=cache:WK_HnKlfNPkJ:disabled.teilar.gr/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D2%26Itemid%3D53+%CE%9A.%CE%A5.%CE%91.+%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC.+%CE%BF%CE%B9%CE%BA.2/7029/0094/8.2.2005&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=uk

 Γ.16 Δωρεάν νομικές συμβουλές για Α.με.Α. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί καθώς και τα άτομα που ασχολούνται με θέματα αναπηρίας έχουν πολύ περιορισμένη πληροφόρηση και εξοικείωση όχι μόνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και την εθνική με αποτέλεσμα να αδυνατούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο

          Έτσι λοιπόν, ο οργανισμός e-ISOTIS αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και να παρέχει δωρεάν νομική συμβουλή σε άτομα με αναπηρία και συλλόγους αυτών στα πλαίσια της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

          Σε αυτό το πλαίσιο, στην περίπτωση που είστε άτομο με αναπηρία ή ο σύλλογός σας εμπλέκεται με θέματα αναπηρίας και έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επιθυμείτε μια νομική συμβουλή σε θέματα διάκρισης και εκπαίδευσης ή απλά θέλετε να κατανοήσετε τι συμβαίνει στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση για την παροχή της δωρεάν οποιασδήποτε νομικής βοήθειας.

Κάθε πληροφορία που θα δοθεί θα χειριστεί με απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθεί μόνο προς όφελος του ενδιαφερόμενου.

(http://www.olimazi.eu/common/popup_article.php?articleid=1001 )


Γ.17 Συνήγορος του πολίτη

Άρθρο 18 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1. Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Κατά την άσκηση των σχετικών με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη των φαινομένων κακοδιοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και των σχέσεων τους με τον πολίτη.

3. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παραπέμπει στο Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου αυτός να διερευνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναφορές πολιτών που στρέφονται κατά των δημόσιων υγειονομικών και προνοιακών υπηρεσιών.

4. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη.

5. Για την άσκηση των καθηκόντων του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη τρεις θέσεις ειδικών επιστημόνων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α’) και του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α’). 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3293_04.htm  

(http://www.synigoros.gr/docs/FEK231.pdf 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας: Οδηγός Υπηρεσιών Πρόνοιας

για τον Πολίτη  

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως http://www.paspama.gr/Ypourgih-apofash-gia-epidomatikh-politikh.pdf [access:]  

 

Ιστοσελίδες:

http://www.oaee.w1.icop.gr/index.asp

http://www.oaed.gr/

http://www.dikaioma.org.gr/articleview1.php?id=288

http://www.yme.gr/amea/content.php?getwhat=1&oid=10&tid=15 

http://www.olimazi.eu/common/popup_article.php?articleid=1001

http://www.paspama.gr/Ypourgih-apofash-gia-epidomatikh-politikh.pdf

http://www.disabled.gr/lib/?p=24880#more-24880

 

Για την υλοποίηση αυτής της εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω

το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία του Ηρακλείου Κρήτης

«Δικαίωμα στη Ζωή» και τον πρόεδρό του,

κύριο  Σημαντηράκη Παύλο.

Ζέρβα Πολυξένη