ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η προμήθεια της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5032934, με βάση την υπ΄αριθμ. πρωτ. 662/ 05.02.2019 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης,  αναστέλλεται λόγω άσκησης προσφυγής κατά την φάση αποσφράγισης των τεχνικών προδιαγραφών και έως ότου αποφανθεί σχετικά η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210016 της Περιφέρειας Κρήτης.