ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  προϋπολογισμού 209.560,00€ (με ΦΠΑ).

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (24%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΤΥΠΟΥ MINI BUS 12ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ,  1 ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΓΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΜΕΑ 84.500,00€ 2 169.000,00€ 40.560,00€ 209.560,00€

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5032934, με βάση την υπ΄αριθμ. πρωτ. 662/ 05.02.2019 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210016 της Περιφέρειας Κρήτης.

Κωδικός CPV: 34114300-2 –Οχήματα κοινωνικής πρόνοιας

Διάρκεια του έργου:  Έξι (6)  μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης:  Καλέσσα Δήμου Μαλεβιζίου (Θέση Αστρίτσι)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82151.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 18/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της περιληπτικής προκήρυξης εδώ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Δείτε το πλήρες κείμενο της περιληπτικής προκήρυξης εδώ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 31-12-2021

 

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης