Επίδομα Κίνησης

«Χορήγηση Επιδόματος Κίνησης»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1313, 7-7-2008, τ.Β’), Κ.Υ.Α ξεκίνησε η «χορήγηση του επιδόματος κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος».

Το ποσό του χορηγούμενου επιδόματος ορίζεται στα 165,00€ μηνιαία. Το επίδομα αυτό δεν φορολογείται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά.

Δικαιούχοι
– Έλληνες πολίτες.
– Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
– Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
– Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Λόγοι διακοπής ή αναστολής
Το επίδομα διακόπτεται σε περίπτωση θανάτου και αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του ανάπηρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Αναγνώριση δικαιούχου-Δικαιολογητικά
1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις-Τμήματα Πρόνοιας, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας κατόπιν απόφασης αναγνώρισης του δικαιούχου από τον οικείο Νομάρχη.
2. Η ημερομηνία έναρξης για τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης στους αναγνωριζόμενους ως δικαιούχους, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3. Στη περίπτωση της μετοίκησης ο φάκελος του δικαιούχου ανάπηρου διαβιβάζεται αμέσως στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας που μετοικεί.
4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αναγνωριστεί ως δικαιούχος του επιδόματος κίνησης είναι τα εξής:

– Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του ενδιαφερομένου.
– Άδεια διαμονής για τους δικαιούχους του άρθρου 3 (δηλ. υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
– Γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του ν.3528/2008 με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία: ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων και παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% κι άνω.
– Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων όπως ορίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ. 15/849 (ΦΕΚ 168, τ.Β`, 24/3/1988) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων  ή ακρωτηριασμό των δύο ποδιών» δεν θα επανεξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις αναπηρίας της παρούσας κοινής Υπουργικής Απόφασης.
– Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

1. Ότι το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.

2. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
– Βελτίωση της κατάστασης υγείας του.
– Αλλαγή του τόπου κατοικίας του.
– Απουσία του στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις (4) μήνες.
– Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του ανάπηρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Σε περίπτωση όπου έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, υποχρεούνται να ενημερώνει για τα ανωτέρω καθώς και για τη περίπτωση θανάτου του.

Διαδικασία Πληρωμής
Η διαδικασία πληρωμής του επιδόματος κίνησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ.193/1979 (ΦΕΚ 143/Β’) και 1481/1981 (ΦΕΚ 466/Β’) κοινών Υπουργικών αποφάσεων.
Η υπ’ αρίθμ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168/τ.’Β/24.3.1988) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών» καταργείται. Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων εντάσσονται στο επίδομα κίνησης και στα σχετικά Μητρώα δικαιούχων