Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας

Το εξωϊδρυματικό επίδομα χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και στις περιπτώσεις που πάσχουν:
  1. από μυασθένεια – μυοπάθεια, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
  2. έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου, που δεν επιδέχονται εφαρμογή τεχνητού μέλους, ή
  3. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίτπωση (β), ή
  4. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με πσοσοτό 67% και άνω, ή
  5. έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή τους ενός κάτω άκρου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή του ενός κάτω άκρου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογή τεχνητού μέλους.
 • στους ασφαλισμένους, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με Π.Α. 67% και έχουν πραγματοποιήσει 350 Η.Ε. τα τελευταία 4 χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15άμηνο, ή 1.000 Η.Ε. οποτεδήποτε,
 • στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με Π.Α. 67% και ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης.
 • Προσοχή: Η καταβολή του παρα-τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών (αντίθετα δεν αναστέλλεται όταν ο δικαιούχος εργάζεται).
 • Δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση (έντυπη)
  2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ασφαλισμένου)
  3. Απόφαση συνταξιοδότησης (συνταξιούχου)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής και ότι δεν λαμβάνει το παραπληγικό επίδομα από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
  5. Ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πάθηση.