1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την παράταση της προκήρυξης (6) έξι θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» και «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2» στα Άνω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου και αφορά σε ΣΥΔ για τέσσερα (4) ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία η κάθε μία (8 συνολικά ΑμεΑ), με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Α.μεΑ. που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής θα ληφθεί υπόψιν η εμπειρία των υποψηφίων στην εκπαίδευση ή/και φροντίδα ΑμεΑ (νοητική αναπηρία).

Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαικού προγράμματος με τίτλο πράξης: 

ΣΥΔ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), με Κωδικό ΟΠΣ 5097209 που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

• Υποέργο (1) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1»
• Υποέργο (2) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2»

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. (π.χ. παιδαγωγοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές – φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.).
Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης