Χρήσιμες πληροφορίες για Παιδιά με Αναπηρία και το Γονεϊκό Αναπηρικό Κίνημα

Η Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)
αποτελεί το δευτεροβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων
με Αναπηρία (Νοητική Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχοσωματικές, Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες)
το οποίο εκπροσωπεί περίπου 200 Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.

 

Δείτε χρήσιμες πληροφορίες εδώ..