ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 64/05-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την προκήρυξη (3) τριών θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ για την στελέχωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» και της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2» στα Άνω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου και αφορά σε ΣΥΔ για τέσσερα (4) ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία η κάθε μία, με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Α.μεΑ. που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής θα ληφθεί υπόψιν η εμπειρία των υποψηφίων στην εκπαίδευση ή/και φροντίδα ΑμεΑ (νοητική αναπηρία).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. (π.χ. παιδαγωγοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές – φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.). Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.

  • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 15η Απριλίου 2022 και ώρα 15.00.

-Πληροφορίες στo τηλέφωνo 2810 821600, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Δερετζή Ελένη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ