ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την προκήρυξη (4) τεσσάρων θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ για την στελέχωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» και για την στελέχωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2» στα Άνω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου και αφορά σε ΣΥΔ για τέσσερα (4) ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία η κάθε μία, με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Α.μεΑ. που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Το προσωπικό υποστήριξης παρέχει άμεσα στους ενοίκους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαβίωση τους στη Σ.Υ.Δ. και για τις καθημερινές δραστηριότητες τους εκτός της Σ.Υ.Δ. Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός των Σ.Υ.Δ., είτε σε πλήρη ή μερική απασχόληση, είτε ως επαγγελματίες υγείας ή προσωπικής φροντίδας. Επίσης τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης μπορούν να διαμένουν, αν το επιθυμούν, στη Σ.Υ.Δ. ως οικόσιτοι εργαζόμενοι. Σε όλα τα μέλη του προσωπικού παρέχεται σίτιση.

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των υποψηφίων στην εκπαίδευση ή/και φροντίδα ΑμεΑ (νοητική αναπηρία).

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. (π.χ. νοσηλευτές/τριες, βοηθοί νοσηλευτή, παιδαγωγοί, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές – φροντιστές ΑμεΑ, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ.).

Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 3η Μαρτίου 2023 και ώρα 15.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΔ 1 & 2

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ