ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΔΗΦΑμεΑ ΆΝΩ ΚΑΛΕΣΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή», για την  πλήρωση συνολικά δεκαεπτά (17) θέσεων για τη στελέχωση του πρωινού τμήματος του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα, καθώς και για την παροχή θεραπευτικών πράξεων το απόγευμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 174/15-09-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

  1. Για το πρωινό τμήμα του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα.

Ένα άτομο ΤΕ Κοινωνικό/ή Λειτουργό για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση

Ένα άτομο ΥΕ ή ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ  Βοηθητικό-εκπαιδευτικό προσωπικό για 5νθήμερη 8ωρη απασχόληση

Ένα άτομο ΔΕ Β. Νοσηλευτή/τρια ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τρια για τη θέση Βοηθού Νοσηλευτή για 5νθήμερη 8ωρη απασχόληση

Ένα άτομο ΔΕ Απόφοιτος/η ΙΕΚ ΕΚΑΒ με κρατική πιστοποίηση για 5νθήμερη 8ωρη απασχόληση

Ένα άτομο ΔΕ ή ΥΕ Οδηγός για 5νθημερη 7ωρη απασχόληση (σπαστό ωράριο)

Ένα άτομο ΤΕ Εργοθεραπευτής/τρια για 5νθημερη μερική ή πλήρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ένα άτομο ΠΕ Ψυχολόγος για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ένα άτομο ΤΕ Λογοθεραπευτής/τρια  για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ένα άτομο ΤΕ Φυσικοθεραπευτής/τρια για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

  1. Για την παροχή πράξεων θεραπειών (απόγευμα)

Ένα άτομο ΔΕ ή ΥΕ Οδηγός για 5νθημερη 4ωρη απασχόληση (σπαστό ωράριο)

Δύο άτομα ΤΕ Εργοθεραπευτές/τριες για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δύο άτομα ΠΕ Ψυχολόγους  για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δύο άτομα ΤΕ Λογοθεραπευτές/τριες για 5νθημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ένα άτομο ΤΕ Φυσικοθεραπευτής/τρια για 5ημερη 5ωρη απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους για κάθε κατηγορία και ειδικότητα τίτλους σπουδών που αναγράφονται κατά περίπτωση καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

Κοινωνικός Λειτουργός: απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Βοηθητικό-εκπαιδευτικό προσωπικό: απαιτείται απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τίτλος σπουδών για τους ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ.

Εργοθεραπευτής/τρια: απαιτείται πτυχίο Τμήματος Εργοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Βοηθός Νοσηλευτή/τριας: απαιτείται πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΤΕ Νοσηλευτικής.

Ψυχολόγος: απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Λογοθεραπευτής/τρια: απαιτείται πτυχίο ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της ημεδαπής και αναγνωρισμένο από το Σ.Α.Ε.Π.  ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Φυσικοθεραπευτής/τρια: απαιτείται πτυχίο τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Οδηγός: απαιτείται επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σπουδές σχετικές με την ειδική αγωγή, την αποκατάσταση και την παροχή φροντίδας σε ΑμεΑ, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κοινωνική ενασχόληση και δράση, προσφορά εθελοντικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως Ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα στο Δήμο Μαλεβιζίου ή να τα αποστείλουν με φαξ ( 2810824211 ) ή email ( dikaiomastizoi@gmail.com ) κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2810-821600 από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή). Η παρούσα ανακοίνωση και το ειδικό έντυπο-υπεύθυνη δήλωση διατίθενται από τη γραμματεία του Κέντρου και την ιστοσελίδα του Σωματείου www.dikaiomastizoi.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 3.00 μ.μ.