«Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων»

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» εγκρίθηκε ως δικαιούχος της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων» με Κωδικό  Πράξης/ΜΙ5(ΟΠΣ): 5032934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου
εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια
Οχημάτων»,, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020»,
και έχει λάβει κωδικό MIS 5032934, με βάση την υπ΄αριθμ. πρωτ. 662/ 05.02.2019 Απόφαση
Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210016 της Περιφέρειας Κρήτης.
Κωδικός CPV: 34114300-2 –Οχήματα κοινωνικής πρόνοιας
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΑΜΕΑ

12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΜΕΑ

CPV: Οχήματα Κοινωνικής Πρόνοιας 34114300-2

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΔΑΠΑΝΗ

 (€)

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ – ΤΥΠΟΥ MINI BUS ΤΕΜ. 2 84.500,00 169.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 169.000,00
ΦΠΑ 24 % 40.560,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 209.560,00