ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. 2133 /07-05-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”» και κωδικό ΟΠΣAA 0010903049 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
  2. Τη με αριθμ. 208/05-06-2019 σχετική Απόφαση του Σωματείου «Δικαίωμα στη Ζωή».
  3. Τη με αρ.πρ. 107/27-06-2019 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης/Υποέργου «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”»
  4. Το κωδικοποιημένο φορολογικό νόμο 2238/94 με τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει σήμερα.
  5. Την ανάγκη υλοποίησης του παραπάνω έργου

Καλεί τους όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού του  «ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” στον οικισμό Κελλιά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Η προμήθεια αφορά τον Εξειδικευμένο εξοπλισμό του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ.  Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση των παρακάτω ειδών: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Ατομική ντουλάπα φύλαξης προσωπικών ειδών (με πορτάκι και πόμολο) τεμάχιο 76
2 Τροχήλατο ντουλάπι τεμάχιο 1
3 Ντουλάπα φύλαξης ιατρικών αντικειμένων και ρούχων / ράφια / πόρτες / σωλήνα οβάλ κρεμάστρα / πόμολα τεμάχιο 1
4 Κρεμάστρες τοίχου με κρεμαστάρια ρούχων τεμάχιο 8
5 Ερμάρια κρεμαστά φύλαξης ειδών εργοθεραπείας – λογοθεραπείας – φυσικοθεραπείας / πορτάκια / πομολάκια / πλάτη m2 20
6 Γραφεία 1,40×0,70×0,80 τεμάχιο 4
7 Έπιπλο Η/Υ 1,20×0,90×0,70 τεμάχιο 1
8 Έπιπλο Η/Υ 1,20×0,90×0,60 τεμάχιο 1
9 Έπιπλο Η/Υ 1,00×0,80×0,70 τεμάχιο 1
10 Έπιπλο γραφείου με πάσο 3,40×1,20×0,40 (βάθος πάσου) και 0,70 (βάθος χώρου εργασίας γραφείου) – ύψος γραφείου 0,80cm τεμάχιο 1
11 Ερμάρια – βιβλιοθήκες / με κινητά ράφια, πορτάκια, πομολάκια, πλάτη και κλειδαριές (διαφόρων διαστάσεων) m2 32
12 Τραπέζια θεραπειών – δραστηριοτήτων 1,80×0,80×0,90 τεμάχιο 10
13 Τραπέζια θεραπειών – δραστηριοτήτων 1,40×0,58×0,70 τεμάχιο 3
14 Τραπέζι θεραπειών 1,50×0,90×0,70 τεμάχιο 3
15 Τραπέζι θεραπειών 1,40×0,70×0,70 τεμάχιο 3
16 Τραπέζι θεραπειών 1,20×0,50×0,70 τεμάχιο 3
17 Τραπέζι θεραπειών – δεξιοτήτων (οβάλ) 2,80×0,90 τεμάχιο 1
18 Συρταριέρα τροχήλατη 0,50×0,65×0,48 τεμάχιο 6
19 Τραπέζια θεραπειών μικρά 1,40×0,80×0,90 τεμάχιο 1
20 Κλίνες από μελαμίνη (κρεβάτια ατομικά με στρώμα) τεμάχιο 2
21 Πάγκος νιπτήρας με νεροχύτη και βρύση (ιατρείου) τεμάχιο 1
22 Φοριαμός φύλαξης αντικειμένων (εξωτερικός) 0,90×2,20×0,50 τεμάχιο 2
23 Φοριαμός φύλαξης αντικειμένων (εξωτερικός) 2,00×1,20×0,51 τεμάχιο 1

Ο συνολικός μέγιστος προϋπολογισμός που αφορά στην συγκεκριμένη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 27.639,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο χρόνος υλοποίησης των παραπάνω εργασιών είναι 2 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 22 Απριλίου έως και 4 Μαΐου 2020 σε σφραγισμένο φάκελο.

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

Η ένδειξη “Για την επιλογή αναδόχου για τον εξοπλισμό του «ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ειδικότερα η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιμέρους εργασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και κατακύρωσης του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου ανάθεσης εργασιών και προμηθειών που συστήθηκε με την υπ. 219/12-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου «Δικαίωμα στη Ζωή».

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 05-05-2020.