ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Προκηρύσουμε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαιώμα στη Ζωή»  στη θέση «Αμμούδα», στα Κελλιά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (αριθμητικώς 207.525,76 €) συμπ/νου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 ««Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.Π. της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010903049)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 207.525,76 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 μήνες

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα απαραίτητα  κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

  1. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20/07/2020

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα 03:00 μμ.

ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22/07/2020

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ

Ώρα: 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στον Αναθέτοντα, στη Διεύθυνση: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Τ.Κ. 71500, υπόψην κου Κυριακάκη Ζαχαρία.

Προσφορές που κατατίθενται μετά τις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ. είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α) να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

β) να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από τον αναθέτοντα μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

  1. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στα γραφεία της έδρας  του Σωματείου «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα Δήμου Μαλεβιζίου και προς διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων, διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντα (https://dikaiomastizoi.gr ).

  1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου).
  • παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.