ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την προκήρυξη (3) τριών θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ για την στελέχωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» και για την στελέχωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2» στα Άνω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου και αφορά σε ΣΥΔ για τέσσερα (4) ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία η κάθε μία, με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Α.μεΑ. που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Το προσωπικό υποστήριξης παρέχει άμεσα στους ενοίκους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαβίωση τους στη Σ.Υ.Δ. και φροντίζει για την υλοποίηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 1160/08-04-2019 τεύχος Β΄. Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός των Σ.Υ.Δ., είτε σε πλήρη ή μερική απασχόληση είτε ως επαγγελματίες προσωπικής φροντίδας, όπου δύνανται να διαμένουν στη Σ.Υ.Δ. (οικόσιτοι μισθωτοί).

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής θα ληφθεί υπόψιν η εμπειρία των υποψηφίων στην εκπαίδευση ή/και φροντίδα ΑμεΑ (νοητική αναπηρία).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. (π.χ. νοσηλευτές, β.νοσηλευτές, παιδαγωγοί,κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές – φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.).

Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.

  • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00.

-Πληροφορίες στo τηλέφωνo 2810 821600, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Δερετζή Ελένη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΔ 1 & 2 119 05 09 22

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ