ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2018

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ προκηρύσσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2018.

Για την καλή και ομαλή υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ, προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, επισημαίνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την ορθή συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 50 ετών. Επίσης κάθε κατασκηνωτής ΑμεΑ, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2018, για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.

Τα άτομα που θα συμμετέχουν ως συνοδοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και απαγορεύεται οι κατασκηνωτές ΑμεΑ στο Πρόγραμμα να συνοδεύονται από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα).  

Την ευθύνη της οριστικής επιλογής και κατανομής κατασκηνωτών, καθώς και της τελικής επιλογής, εποπτείας και πληρωμής συνοδών, προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (συμπληρωματικά του προσωπικού των κατά τόπους κατασκηνώσεων) κι εν γένει της οργάνωσης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας του Προγράμματος από πλευράς ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει η Εκτελεστική Επιτροπή της.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για τη συμμετοχή των κατασκηνωτών ΑμεΑ και των συνοδών μέσω Φορέων, Συλλόγων Γονέων, Σχολείων και Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ θα πρέπει συνολικά να κατατεθούν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση μέσω Φαξ ή e-mail) τα εξής:

 

  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, στο οποίο θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός κατασκηνωτών και συνοδώνη επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδος και ο κατασκηνωτικός χώρος (εντός της Περιφέρειας που έχει έδρα ο Σύλλογος ή Ίδρυμα ή στον πλησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο, στην Περιφέρεια έδρας του Συλλόγου ή Ιδρύματος, ή εφόσον δεν λειτουργήσει κατασκηνωτικός χώρος στα πλαίσια της Περιφέρειας αυτής, η δήλωση θα πρέπει να είναι για τον πλησιέστερο της έδρας του φορέα κατασκηνωτικό χώρο. Για τους χώρους και τις περιόδους θα ενημερωθείτε αμέσως μόλις βγει από τη Γεν. Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και τους κατά τόπους Δήμους η σχετική απόφαση),χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία θα κάνει την τελική κατανομή, βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων, των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών.
  1. ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτου Φορέα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018, καθώς και δήλωσης για την ανάληψη ευθύνης της μεταφοράς των κατασκηνωτών από και προς την κατασκήνωση.

 

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2018 μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).
  1. ΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ με τα στοιχεία των συνοδών ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ.  (Οι φορείς θα δέχονται και θα κρατούν τις αιτήσεις των συνοδών τους στο αρχείο τους και δεν θα τις αποστέλλουν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΑμεΑ

Για τη συμμετοχή κατασκηνωτών ΑμεΑ, που δεν ανήκουν σε κάποιο Φορέα, θα κατατίθενται από τους γονείς ή κηδεμόνες ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Γραμματεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (και όχι μέσω Φαξ ή e-mail) τα παρακάτω :

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2018 μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης) εφόσον γνωρίζουν το άτομο το οποίο θα προτείνουν να συνεργαστεί η ΠΟΣΓΚΑμεΑ τηρουμένης της αναλογίας κατασκηνωτών- συνοδών, βάσει του Π.Δ. 312/2001(το οποίο είναι διαθέσιμο στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης). Κατ’εξαίρεση για την αίτηση του συνοδού υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης και μετά τη λήξη της προθεσμίας εάν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί κατάλληλος προς πρόταση συνοδός.

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

  • Το Δελτίο του Κατασκηνωτή ΑμεΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό και ο υποψήφιος κατασκηνωτής ΑμεΑ δεν θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Απαραίτητη η υπογραφή του Γονέα, η υπογραφή και η σφραγίδα του Ιατρού, η υπογραφή του Προέδρου του Φορέα-Διοικητή του Ιδρύματος, η σφραγίδα του Φορέα-Ιδρύματος, καθώς και η αναγραφή στο πρώτο μέρος της επωνυμίας του.Δε θα γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία (όπως π.χ. μη ακριβής κατάσταση υγείας κατασκηνωτή, απόκρυψη ή ανακριβής φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.). Επίσης, μαζί με το Δελτίο Κατασκηνωτή υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυνάπτονται:

α)γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΕ Ελληνικής Αστυνομίας ή Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ, το 2011, ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει, (όχι ΚΕΔΔΥ ή γνωμάτευση Γενικού Νοσοκομείου ή Ιατρού) στην οποία θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του κατασκηνωτή.

β) μια απλή φωτογραφία του κατασκηνωτή ΑμεΑ, επικολλημένη στο Δελτίο Κατασκηνωτή και

γ) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων.

·  Η Αίτηση Συνοδού, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους ίδιους τους Συνοδούς. Η πρόκριση και πρόταση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές ΑμεΑ, τηρουμένων των όσων ορίζει το ΠΔ 312/2001 περί αποκλειστικής αναλογίας κατασκηνωτών-συνοδών (το οποίο είναι διαθέσιμο στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης)γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου ή Ιδρύματος ή Γονέα-ΚηδεμόναΓια το λόγο αυτό, θα πρέπει οι συνοδοί που θα συνοδεύσουν κατασκηνωτές ΑμεΑ φορέων, να απευθύνουν τις αιτήσεις τους στους ίδιους τους φορείς. Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ανεξάρτητοι συνοδοί που δεν συνεργάζονται με κάποιο φορέα ή Ίδρυμα.

  • Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει ορθώς τα προσωπικά του στοιχεία.
  • Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι επιπλέον απαραίτητη η πράσινη κάρτα διαμονής και εργασίας.


Οι συνοδοί
 που θα επιλεγούν να εργαστούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κατά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο να προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν στο Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να διευκολύνεται μετέπειτα η διαδικασία πληρωμής τους και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή ανωμαλίες στην αποπληρωμή τους.


ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι φορείς και οι μεμονωμένοι κατασκηνωτές που επιθυμούν να φιλοξενηθούν φέτος στις κατασκηνώσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας (Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, Σταυρό Θεσσαλονίκης και Πέραμο Καβάλας), θα αποστείλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (και όχι με φαξ ή e-mail) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τους, απευθείας στη διεύθυνση: Μελενίκου και Μαρασλή 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248 (Υπ’όψιν Β΄ Αντιπροέδρου ΠΟΣΓΚΑμεΑ κας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, τηλ. 2310-842742).

. Οι υπόλοιποι φορείς ανά την Ελλάδα, μεμονωμένοι κατασκηνωτές, καθώς και όσοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης θα αποστείλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (και όχι με φαξ ή e-mail), τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341.

.  Οι λοιπές ειδικότητες (Συντονιστές Προγράμματος ΑμεΑ, Ιατροί, Νοσηλευτές, Ναυαγοσώστες, κλπ), καθώς και οι Συνοδοί που δεν θ’απευθυνθούν για να προταθούν από κάποιο Φορέα-Ίδρυμα μπορούν ν’αποστέλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ με φαξ στο 210-5203951 ή με e- mail: posgamea@otenet.gr. Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επιστραφούν στην Ομοσπονδία, έως τις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης αποστολής του φακέλου ή της ημερομηνίας αποστολής με courier.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα παρακαλούμε πολύ για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και για την τήρηση των ανωτέρω  διαδικασιών και ημερομηνιών.


Αιτήσεις συμμετοχής πέραν αυτής της ημερομηνίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα αποφανθεί η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την αποδοχή τους και την πιθανή κατανομή τους ξεχωριστά και μετά την κατανομή των εμπρόθεσμων αιτήσεων, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος κατασκηνωτικός χώρος και περίοδος για να φιλοξενηθούν.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

o      Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι και εφέτος 10ήμερης διάρκειας (9 πλήρεις διανυκτερεύσεις), ενώ δε γνωρίζουμε ακόμη για αρκετές κατασκηνώσεις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξεις των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα (αναμένονται σχετικές αποφάσεις-ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων, για τις οποίες θα υπάρξει σχετική ενημέρωση-ανακοίνωση από τους κατά τόπους Δήμους).

o      Επισημαίνουμε ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων για ΑμεΑ του έτους 2018, αναλαμβάνει μόνο την πληρωμή Συνοδών, Συντονιστών Προγράμματος ΑμεΑ, Ιατρών, Νοσηλευτών και Βοηθητικού Προσωπικού -όπου χρειάζεται και συμπληρωματικά του προσωπικού των Δήμων- στις κατασκηνώσεις των Δήμων ανά την Ελλάδα,  καθώς και την ιδιωτική ασφάλιση κατασκηνωτών και εργαζομένων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *